Xamer đã tràn sang VN Tàu Nhanh

Tao lại thấy đéo ai chết đói, trong khi học sinh trời tây nhịn đói đi học, mỹ thì vô gia cư đầy đường
 

Sâu thêm chút nữa

Top